VALMENNUS

Valmennusten ajankohdat, toistuvuus ja tapaamispaikat ovat joustavasti sovittavissa.

 .

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden kuntoutus

Tarjoamani tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen valmennus pohjautuu Niil Mäki Instituutin Maltti-kuntoutusmateriaaliin sekä pitkään kokemukseeni tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa. NMI:n kehittämä kuntoutusmenetelmä on kehitelty lapsille, joilla on kouluympäristössä vaikeuksia keskittymisessä ja oman toiminnan ohjaamisessa. Tavoitteena on harjoitella tarkkaavuuden perustaitoja, ohjata tietoiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä luoda yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Ensimmäisessä vaiheessa harjoitellaan tarkkaavuuden perustaitoja ja kielellistämistä, toisessa oman toiminnan säätelyä tehtävätilanteissa, kolmannessa suunnitelmallista työskentelyä ja oman toiminnan ohjaamiseen liittyviä strategioita. Kolmannessa vaiheessa mukana on lisäksi ryhmätyöskentelyn ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.

hinta: 380€ | 10 x 45 min
            49€ | 45 min


Tunnetaitojen vahvistaminen

Monipuolisin toiminnallisin menetelmin toteutettava harjoituskokonaisuus toteutetaan lapsen/nuoren haasteita vastaavaksi. Lähtökohtana on omien tunteiden ja niistä nousevien reaktioiden tunnistaminen. Harjoittelun tavoitteena on ymmärtää tunteitaan, muuttaa omiin tuntemuksiinsa suhtautumista ja oppia hallitsemaan sekä ajatuksiaan että toimintaansa tunnereaktioiden yllättämissä tilanteissa.

Tarvittaessa valmennus toteutetaan yhdessä perheenjäsenten kanssa.

hinta: 190€ | 5 x 45 min
           49€ | 45 min


Mentorointi ja konsultointi

Toteutan ratkaisukeskeistä ja pohtivaa coachausta kasvatuksen ja opetuksen kanssa työskenteleville ammattilaisille, työnohjausta kevyempää vaihtoehtoa konfliktiherkille työyhteisöille sekä omien lasten ja nuorten kanssa haastavissa tilanteissa ja elämänvaiheissa oleville vanhemmille. Teemoina valmennuksessa voi olla esimerkiksi:

  • työssä jaksaminen, ajanhallinta, rajaaminen, priorisointi, organisointi ja delegointi sekä ammatti-identiteetin vahvistaminen
  • omien tunteiden hallinta haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa 
  • lapsen ja nuoren tukeminen vaihtuvissa elämäntilanteissa
  • erityislapsen tarpeiden ymmärtäminen ja arjen joustavat järjestelyt 
  • omien voimavarojen riittäminen vanhempana
  • muutosten ja riittämättömyyden tunteen sietäminen ja niistä selviäminen 
  • hyvän työyhteisön elementit ja oma osuus kollegiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä

hinta: 49€ | 45 min
          90€ | 5 x 45 min
          180€ | 90 min ryhmätapaaminen 
          590€ | 5 x 90 min ryhmätapaaminen 


NLP-coachaus

NLP ( Neuro-Linguistic Programming) perustuu kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen sekä informaatio- ja systeemiteoriaan. Neurolingvistinen ohjelmointi on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa kehittämään osaamista ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. NLP-harjoitusten keinoin on mahdollista muuttaa omia nhaitallisia ajattelu- ja käyttäytymismalleja ja parantaa vuorovaikutustaitojen lisäksi suhtautumista menneeseen, nykyisyyteen ja tulevaan.

hinta: 190€ | 5 x 45 min
           49€ | 45 min


NMEA®-koulutus

Nuoren mielen ensiapu® -koulutus on tarkoitettu kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, ja se sopii hyvin myös vanhemmille. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä.

Koulutuksen tavoitteena on ennalta ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista ja tarjota apua ripeästi sellaista tarvitseville. Kurssi vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista ja sitä kautta lisää aikuisten valmiuksia tarjota varhaista ja tehokasta tukea lapsille ja nuorille.

Kurssiin kuuluu kuusi tuntia lähiopetusta, jonka lisäksi opiskelu jatkuu verkkokurssilla. Aiheita ovat muun muassa masentuneisuus, syömishäiriöt, netti ja pelaaminen.

Opiskelun tukena toimii oppikirja sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali.

hinta:  750€ | ryhmä
           lisäksi oppikirja 30€ | kpl
          


Hintoihin sisältyvät alv. 24% sekä matkakulut pääkaupunkiseudulla.